Szybki Kontakt

 
 

All rights reserved. Designed by InterMore.pl.

Deklaracja dostępności

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej falkiewicza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu "+48 71 37 74 256. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7  dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem Szpitala (od ulicy Biegłej) znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego do Szpitala (od ulicy Biegłej) prowadzą podjazdy z poziomu ulicy umożliwiające dojazd osobom na wózkach inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do budynków przystosowane są dla osób niepełnosprawnych - rozsuwają się automatycznie.

W holu głównym znajduje się portiernia - możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Izby przyjęć zlokalizowane zostały na parterze budynków. Z wejścia głównego można dostać się na oddziały szpitalne zarówno windą, jak i schodami.

Z wejścia głównego  do Szpitala można dostać się do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter), co wejście główne. Pomieszczenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone są w  sygnalizację przywoławczą.

Przestrzenie wewnętrzne poczekalni, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób o  szczególnych potrzebach.

W budynku została zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń w Szpitalu w  sposób wizualny i głosowy (pracownicy portierni).

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Budynek Szpitala nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, brak jest oznaczeń kontrastowych ani druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.

Szpital Falkiewicza -
Zmieniamy się na lepsze...

Prześlij swoje sugestie i pomysły...
Dane kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław

Kontakt
tel. 71 37 74 100
fax 71 346 51 72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 899-22-27-939
REGON: 931082610

© Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by InterMore