Szybki Kontakt

 
 

All rights reserved. Designed by InterMore.pl.

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przygotowaliśmy dla Państwa Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Dz.U. 2020 poz. 1062 t.j.).

Wydruk zgodny ze wzorem (końcu tej strony) - jest to wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP MFiPR. Wydruk ten nie spełnia wymogów standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1, dlatego aby treść raportu mogła być odczytana także przez osoby ze szczególnymi potrzebami rekomendujemy, wygenerowanie wydruku w formie dostępnej i umieszczenie go na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu publicznego. Możliwie jest także wygenerowanie obu rodzajów wydruku - zgodnego z wzorem i w formie dostępnej oraz umieszczenie ich na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu.

Wydruk w formie dostępnej - jest to wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo, zgodny ze standardem dostępności cyfrowej WCAG 2.1. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki stosowane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dla zapewnienia dostępności sporządzonego raportu rekomendujemy wydruk w formie dostępnej i umieszczenie go na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu publicznego. Możliwie jest także wygenerowanie obu rodzajów wydruku - zgodnego z wzorem i w formie dostępnej oraz umieszczenie ich na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Stan w dniu 15.09.2023 r.

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl    Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48    20-068 Lublin
Nazwa i adres podmiotu publicznego    Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny    REGON    93108261000000

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).


Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon kontaktowy    713774256
Data    2021-03-19
Miejscowość    Wrocław


Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo    WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Powiat    Powiat m. Wrocław
Gmina    Wrocław-Krzyki
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: wojewody


Deklaracja dostępności


Informacje ogólne

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kosidło, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713774256. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:    2

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?    TAK
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?    TAK
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?    NIE
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?    TAK
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?    TAK

Wejście do Szpitala znajduje się na parterze, bez schodów. Podjazdy do Szpitala z poziomu ulicy umożliwiają dojazd osobom na wózkach inwalidzkich.
Podjazdy są o łagodnym kącie nachylenia. Drzwi wejściowe do budynków przystosowane są dla osób niepełnosprawnych - rozsuwają się automatycznie.Izby przyjęć zlokalizowane zostały na parterze budynków. Z wejścia głównego można dostać się na oddziały szpitalne zarówno windą, jak i schodami. Z wejścia głównego  do Szpitala można dostać się do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter), co wejście główne. Pomieszczenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone są w sygnalizację przywoławczą. Przestrzenie wewnętrzne poczekalni, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób o szczególnych potrzebach. Przed wejściem do budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i  udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności    Liczba stron:    1    Liczba aplikacji:    0
  Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
  Lp.    001
  ID a11y-url    www.falkiewicza.pl
  ID a11y-status    Zgodna
  ID a11y-data-sporzadzenie    2023-09-15
 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności    Liczba stron:    0    Liczba aplikacji:    0

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Na naszej stronie www można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Istnieje również możliwość przewijania strony oraz przełączenia w tryb wersji mobilnej.
 • Klawiszem 'Tab' oraz kursorami na klawiaturze można nawigować po stronie bez użycia myszki.
 • Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z plików pdf, doc itp i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  a. Kontakt telefoniczny    TAK
  b. Kontakt korespondencyjny    TAK
  c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych    TAK
  d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych    TAK
  e. Przesyłanie faksów    TAK
  f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)    NIE
  g. Pomoc tłumacza języka migowego ? kontakt osobisty        TAK
  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ?TAK? ? prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:    w ciągu 2-3 dni roboczych
  h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)    NIE
 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?    NIE
  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:    1
 3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  a. tekstu odczytywalnego maszynowo?    NIE
  b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?    NIE
  c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?    NIE
 4. 4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym ? tj. od 20.09.2022 r. do 01.01.2023 r. "na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku"    NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?    NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?    NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?    NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?    NIE

Szpital Falkiewicza -
Zmieniamy się na lepsze...

Prześlij swoje sugestie i pomysły...
Dane kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław

Kontakt
tel. 71 37 74 100
fax 71 346 51 72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 899-22-27-939
REGON: 931082610

© Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by InterMore